การจัดกิจกรรม
WALK RALLY
เพื่อพัฒนาบุคลากร

ที่มา :
อรรถพร จินดามณี เรียบเรียง
"ฝึกอบรมสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2542"

รวบรวมโดย :
ศิริวรรณ หวังดี
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร.
สิงหาคม : 2546
---------------------------------------------------------------------------------

เมื่อกล่าวถึงการพัฒนาบุคลากร ผู้ปฏิบัติควรจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า "ทำไมถึงต้องพัฒนาบุคลากร....พัฒนาอย่างไร" ซึ่งอาจมีหลายคำถามและหลายคำตอบ โดยเฉพาะจะพัฒนาแบบไหนที่เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งก็คงจะเป็นบทบาทที่เราจะต้องศึกษาค้นคว้า และทดลองนำไปประยุกต์ใช้กันต่อไป

Walk Rally เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ใช้เพื่อพัฒนากลุ่มบุคคล ที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเป็นทีม โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้เรียนรู้หลักการและเงื่อนไขการอยู่ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม และฝึกในด้านมนุษย์สัมพันธ์ ทัศนคติ เสริมสร้างสุขภาพ ผ่อนคลายความตึงเครียด ความสามารถในการถ่ายทอด

ทางด้านองค์ประกอบของ Walk Rally จะมีด้วยกัน 5 อย่าง คือ  

1. พื้นที่และระยะทางสำหรับทำกิจกรรม สำหรับกิจกรรม Walk Rally ระยะทางที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรม Walk Rally ควรอยู่ระหว่าง 1-6 กิโลเมตร

2. มีฐาน หรือสถานี (Base) หรือจุดตรวจ ซึ่งโดยปกติก็จะใช้ประมาณ 10-12 จุด ในการเดินแต่ละรอบ หรืออย่างต่ำ 5 จุด ในแต่ละรอบ สำหรับเวลาที่จำกัดหรือพื้นที่ที่มีจำกัด 3. บุคลากรที่ประกอบด้วย 2 ฝ่ายหลัก คือ ผู้ร่วมเล่นหรือเดินกิจกรรมกับผู้นำกิจกรรมพร้อมทีมงาน

ฝ่ายผู้ร่วมกิจกรรมซึ่งมีจำนวนประมาณ 6-15 คน จะประกอบด้วย

1. ประธานกลุ่ม เป็นผู้นำทีม

2. เลขากลุ่ม เป็นผู้จดบันทึกกิจกรรม

3. ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้ให้ความคิดเห็นหรือสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม

4. ผู้สรุปผล เป็นผู้นำเสนอผลงานสรุปของกลุ่ม

ฝ่ายผู้นำกิจกรรมพร้อมทีมงานซึ่งมีจำนวนประมาณ 6-15 คน จะประกอบด้วย

1. วิทยากรผู้นำทีม เป็นผู้สรุปกิจกรรมและวางกิจกรรม

2. ทีมงานผู้ช่วย เป็นผู้ประจำกิจกรรมแต่ละจุด มีหน้าที่ชี้แจงกติกา จับเวลา บันทึกคะแนนและสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม  

3. กิจกรรมระหว่างทาง ณ จุดนั้น ๆ เนื้อหาสาระของกิจกรรมเป็นอะไร และมีรูปแบบ อย่างไรก็ขึ้น อยู่กับวัตถุประสงค์ครั้งนั้นของ Walk Rally

4. การสรุปผลเพื่อย้ำวัตถุประสงค์หรือเชื่อมโยงกับหลักวิชาในเรื่องนั้น ๆ

จาก 5 องค์ประกอบนั้นก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในการอบรมในลักษณะของ ระยะแรก เน้นการบรรยายที่เกี่ยวกับการทำงาน โดยใช้วิทยากรที่เป็นนักฝึกอบรมหรือเป็นนักพูด หรือเป็นวิทยากรด้านจิตวิทยา หลังจากนั้นก็จะเป็น ระยะที่ 2 เน้นการทำงานเป็นทีม โดยใช้เทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่นำมาผสมผสาน เช่น แบบสอบถาม แบบทดสอบ เกมเรียนรู้ และเกมบริหาร มาเชื่อมกับการมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นันทนาการและกิจกรรมเข้าจังหวะ โดยยึดผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ตัวอย่างของกิจกรรม Walk Rally

ชื่อกิจกรรม เก็บระเบิด

วัตถุประสงค์

  1. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  2. ความคิดสร้างสรรค์
  3. การทำงานร่วมกัน
  4. การคาดคะเน

อุปกรณ์

  1. ลูกบอล จำนวนมากกว่าสมาชิกในทีม 2 ลูก หรือ 1 เท่าตัว เช่น มีผู้ร่วมทีม 6 คน ให้ใช้ลูกบอล 8-12 ลูก
  2. แผนที่การเดินทางของคนในกลุ่ม

ระยะเวลา 10 นาที

วิธีดำเนินการ

  1. จัดกลุ่มหรือรวบรวมกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมแล้ว
  2. ผู้นำกิจกรรมบอกกติกาให้ทุกคนทราบว่าให้ทุกคนช่วยกันลำเลียง บอลที่มีอยู่ (ตามอุปกรณ์ ข้อที่ 1) ไปยังจุดที่กำหนดตามแผนที่ (ตามอุปกรณ์ที่ 2) โดยห้ามใช้แขนหนีบ มือ และขาแตะ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดและห้ามให้บอลตกหล่นพื้น ถ้าบอลหล่นพื้นจะ หักคะแนนทุก ๆ 5 คะแนน  

ดังนั้น เมื่อมองในภาพรวมของ Walk Rally แล้วบางท่านอาจจะมองเห็นภาพแล้วก็ได้ว่าWalk Rally นั้น จะยึดหลักของการเดินชุมนุม เพื่อแข่งขันกันทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย ที่ชัดเจน และจะมุ่งเน้นการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเป็นทีม ที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจเสียสละและสามัคคี เพื่อผลักดันผลงานนั้น ๆ ให้ไปสู่เป้าหมายหรือบรรลุผลของหน่วยงาน หรือองค์กร.  

 

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852