ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการจัดทำผลงานทางวิฃาการ

เรื่อง   การเขียนตำราทางส่งเสริมการเกษตร

โดย  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม


     คำนำ คำชี้แจง สารบัญ แบบประเมินผลหลังเรียน     

     บทที่ 1. แนวคิดเกี่ยวกับการเขียนตำรา

     บทที่ 2. การเตรียมการเขียนตำรา

     บทที่ 3. การเขียนตำราในงานส่งเสริมการเกษตร

     บทที่ 4. การอ้างอิงเอกสารและภาคผนวก

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852