การจัดห้องฝึกอบรม

ที่มา :
ศจี โกมลภิศ ข้อมูล / เรียบเรียง
"ฝึกอบรมสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2540"

รวบรวมโดย :
ศิริวรรณ หวังดี
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการเผยแพร่และฝึกอบรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมการเกษตร.
สิงหาคม : 2546
------------------------------------------------------------------

การจัดห้องฝึกอบรม เป็นการดูแลและจัดการห้องฝึกอบรม โดยการนำหลักการและเทคนิคในการจัดการมาปรับใช้ เพื่อก่อให้เกิดสถานการณ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งห้องฝึกอบรมที่เหมาะสมนั้น ควรมีขนาดที่ไม่ใหญ่และไม่เล็กจนเกินไปขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม และโดยทั่วไปจำนวนของผู้เข้ารับการอบรม และโดยทั่วไปจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมที่จัดว่าเหมาะสมกับการฝึกอบรมแต่ละครั้งควรอยู่ระหว่าง 25 - 30 คน ดังนั้น การจัดห้องฝึกอบรมจึงต้องคำนึงถึงปัจจัย ดังนี้

1. แสงสว่าง ห้องฝึกอบรมควรมีแสงสว่างเพียงพอต่อการอ่านหนังสือหรือจดบันทึกข้อความต่าง ๆ แสงสว่างควรอยู่ในระดับพอดี ไม่สลัวหรือสว่างจ้าจนเกินไป

2. อุณหภูมิ อุณหภูมิภายในห้องฝึกอบรมควรอยู่ในภาวะที่ผู้เข้ารับการอบรมรู้สึก สบายไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ห้องฝึกอบรมที่มีบรรยากาศร้อน อบอ้าว หรือหนาวจนผู้เข้าอบรม สั่นสะท้าน จะมีผลต่อสมาธิในการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทำให้ไม่ตั้งใจเท่าที่ควร

3. การถ่ายทอดของอากาศ สภาพของห้องอบรมที่ดีควรมีการถ่ายเทของอากาศ ได้ตลอดเวลา ไม่ควรจะเป็นห้องทึบ ในกรณีที่เป็นห้องปรับอากาศควรมีที่ระบายอากาศเพื่อให้อากาศหมุนเวียนอยู่เสมอ

4. การจัดที่นั่ง การจัดที่นั่งห้องฝึกอบรมให้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ การฝึกอบรมนั้น ๆ เช่น

แบบที่ 1 ถ้าการฝึกอบรมใดต้องการให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกันอยู่เสมอ ๆ ใช้แบบรูปตัว U

แบบที่ 2 ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการแบ่งกลุ่มอยู่เสมอ ๆ อาจจะมีการจัดโต๊ะกลุ่ม เป็นกลุ่มย่อยไว้ตามมุมห้องด้วย ถ้าห้องนั้นใหญ่และมีที่ว่างเพียงพอ

แบบที่ 3 ในกรณีที่ห้องมีขนาดจำกัด ไม่สามารถจัดโต๊ะแบ่งกลุ่มย่อยไว้ตามมุม ห้องได้วิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ คือ ต้องเป็นรูปตัว U เหมือนแบบ 1 แล้วเสริมเก้าอี้ไว้ด้านในเวลา แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถเดินเข้าไปนั่งเป็นกลุ่มย่อยได้

แบบที่ 4 การฝึกอบรมที่มีผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนมากและห้องฝึกอบรมมีขนาดไม่เหมาะสมกัน แต่มีความจำเป็นจะต้องใช้ห้องนั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลักษณะการจัดที่นั่งอาจจะเป็นแบบชั้นเรียน เพื่อให้บรรจุคนให้ได้มาก แต่ลักษณะการจัดที่นั่งแบบที่ไม่เหมาะสมนี้ไม่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่มากนัก เพราะลักษณะที่นั่งทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกเหมือนกับการเรียนหนังสือ

ซึ่งจะเห็นได้ว่า การจัดที่นั่งนั้นมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม วัตถุประสงค์ จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ขนาดของห้อง และจำนวนโต๊ะ เก้าอี้ที่ต้องการ เพราะสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมนั้นนับเป็นประเด็นหนึ่งที่อำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ได้เช่นกัน.


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852