ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการจัดทำผลงานทางวิฃาการ

เรื่อง การจัดทำรายงานผลการปฏิับัีติงาน ตามงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร

โดย  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม


         คำนำ คำชี้แจง สารบัญ แบบประเมินผลก่อนเรียน     

          บทที่ 1 แนวคิดในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
                    ตามงาน/โครงการส่งเสริมการเกษตร

          บทที่ 2 การเขียนบทนำ

          บทที่ 3 การเขียนรายละเอียดของงาน/โครงการ

          บทที่ 4 การเขียนผลการดำเนินงาน/โครงการ

          บทที่ 5 การเขียนปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไข

          บทที่ 6 การเขียนสรุปและข้อเสนอแนะ

          บทที่ 7 การเขียนอ้างอิง เอกสารอ้างอิง และภาคผนวก

 

 


      

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852