ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อการจัดทำผลงานทางวิฃาการ

เรื่อง   การวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมการเกษตร

โดย  กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกอบรม


     คำนำ คำชี้แจง สารบัญ     

     บทที่ 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยเชิงประเมินทางส่งเสริมการเกษตร

     บทที่ 2. การเตรียมการวิจัยเชิงประเมิน

     บทที่ 3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงประเมิน

     บทที่ 4. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวมรวบข้อมูล

     บทที่ 5.การประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และเสนอผลการวิจัย

     บทที่ 6. การสรุปผลการวิจัย ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ

     บทที่ 7. การเขียนรายงานผลการวิจัยเชิงประเมิน

     

 


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852