ก้าวไปสู่ E - Training

     คงจะหยุดไม่ได้แล้ว สำหรับการก้าวกระโดดของการฝึกอบรมทางไกลในระบบ E - Training องค์กรใดละเลยที่จะพัฒนาระบบ E - Training ขึ้นมารองรับการพัฒนาบุคลากรขององค์กรจะตกขอบเวที การพัฒนาบุคลากรอย่างสิ้นเชิง
การเติบโตอย่างรวดเร็วของอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยอีก 2 - 3 ปีข้างหน้า จะทำให้การฝึกอบรมระบบ E - Training เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรขององค์การต่างๆ

     คงจะปฏิเสธกันไม่ได้ว่า E - Training ผ่านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจะมีจุดเด่นอยู่หลายประการที่สำคัญคือจะสามารถทำให้การส่งข้อมูล online เป็นเรื่องง่าย การชมการถ่ายทอด การเรียนการสอนในอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก ไม่ใช่แก่ผู้อบรมจะเข้าชมผู้วิทยากรผู้สอนได้เท่านั้น วิทยากรก็สามารถเข้าชมผลงานและให้คำวิจารณ์ผู้อบรมแต่ละคนได้อีกด้วย  E - Training ยังมีข้อดีอีกหลายจุด เช่น สามารถควบคุมลำดับในของการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินผลสามารถทำได้อย่างตรงไปตรงมา ความสะดวกของผู้รับการอบรมที่จะสามารถเข้าเรียนรู้ได้ โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ทำให้ประหยัดเวลาและงบประมาณได้มาก      ที่สำคัญ E - Training จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการอบรมพัฒนาตนเองได้อย่างทั่วถึงไม่ถูกจำกัดเพียงจำนวนที่นั่งในชั้นเรียนอีกต่อไป ในขณะที่การอบรมผ่าน E - Training จะมาให้จุดศูนย์กลางของการเรียนรู้จะอยู่ที่ผู้รับการอบรม ซึ่งจะต้องค้นคว้า ฝึกทักษะด้วยตนเอง เป็นหลัก ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกทักษะการใช้อินเตอร์เน็ตว่าจะเป็นทักษะที่สำคัญในการก้าวเข้าไปสู่ยุค E - Government ใน E - Society

     แต่ไม่ได้หมายความว่าการก้าวไปสู่ E - Training แล้วจะเข้ามาทดแทนการฝึกอบรมในระบบหรือระบบอื่น ๆ เสียทั้งหมด    
แต่ E - Training จะเข้ามาเป็นส่วนเสริม  เป็นทางเลือกทางหนึ่ง และที่สำคัญความก้าวหน้าในระบบ E - Training จะทำให้การฝึกอบรมเปลี่ยนรูปแบบไป ซึ่งจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการฝึกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากขึ้น

     การเตรียมการของหน่วยงานฝึกอบรมต่อระบบ E - Training จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว

*********************************************************************************************

เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก นายนัทธี จิตสว่าง , " ก้าวไปสู่ E - Training," เว็บไซด์เครือข่ายฝึกอบรม http://www.correct.go.th/training.html ของกลุ่มงานพัฒนาการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ มิถุนายน 2548