ลักษณะของเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ

         เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ( Information Standard Book Number ISBN) จะประกอบด้วยตัวเลข 10 หลัก แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม(แต่ละกลุ่มมีจำนวนตัวเลขต่าง ๆกัน) มีรูปแบบการพิมพ์ 2 ลักษณะ คือ
          รูปแบบที่ 1 พิมพ์เว้นระยะ 1 ระยะ ระหว่างส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน เช่น
               ISBN 974 10 0996 8 หรือ ISBN 974 85889 7 1
          รูปแบบที่ 2 ขีดเส้นเชื่อมระหว่างส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน เช่น
               ISBN 974-10-0996-8 หรือ ISBN 974-85889-7-1
          ทั้งสองรูปแบบนี้ให้พิมพ์ระยะห่างระหว่างตัวอักษรย่อ หรือ ISBN และตัวเลขมาตรฐานสากล 2 ระยะความหมายของเลขรหัสที่แบ่งเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม คือ
          เลขรหัสกลุ่มแรก เป็นเลขรหัสกลุ่ม (group identifier) จะใช้แสดงถึงชาติ หรือ กลุ่มประเทศทางภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มประเทศทาง ภาษา รหัสกลุ่มนี้ศูนย์ใหญ่คือ International Standard Book Number Agency ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นผู้กำหนดจัด สรรให้ สำหรับเลขรหัสของประเทศไทย คือ 974
          เลขรหัสกลุ่มที่ 2 เป็นรหัสสำนักพิมพ์ (publisher identifier) แสดงถึงสำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือภายในกลุ่มนั้นๆ สำนักพิมพ์ที่ผลิต หนังสือมากจะให้เลขรหัสน้อยหลัก ส่วนสำนักพิมพ์ที่มีหนังสือน้อยจะใช้เลขรหัสมากหลัก
          เลขรหัสกลุ่มที่ 3 เป็นเลขรหัสชื่อเรื่อง แสดงถึงหนังสือชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่ง หรือฉบับพิมพ์ครั้งที่เท่าไรของชื่อเรื่องนั้นๆโดย สำนักพิมพ์ใด เลขรหัสชื่อเรื่องตามปกติแล้วสำนักพิมพ์จะเป็นผู้กำหนดให้ซึ่งสามารถใช้เป็นเลขควบคุมงานทั้งหมดของสำนักพิมพ์ได้
          เลขรหัสกลุ่มที่ 4 เป็นเลขรหัสเพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เป็นเลขตรวจสอบเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเลขรหัสชุดนั้นๆ ซึ่งอาจตรวจสอบด้วยมือ หรือด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ในบางครั้งอาจใช้ตัวอักษร X และ Y หรือ A และ B หรือไม่ใช้่เลย เพื่อให้ตำแหน่งของISBN คงไว้ 10 หลักเสมอ เช่น หรือ ISBN 974-268-9709

           สอบถามรายละเอียดได้ที่หอสมุดแห่งชาติ โทร. 02-281-7988, 281-5313 ต่อ 117

           เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก ห้องสมุดธนาคารไทยพาณิชย์ (สงวนลิขสิทธิ์) 11 มิ.ย 2546

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852