เขียนข่าวอย่างไรให้น่าสนใจ !!

     ในการดำเนินงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เพราะในเนื้อหาของข่าวสารจะบอกให้สารธารณชนได้ทราบว่า หน่วยงานนั้น ๆ กำลังทำอะไร มีความเคลื่อนไหวที่ไปเกี่ยวข้องกับใครบ้าง นอกจากนี้การให้ข่าวสารยังเป็นการชี้แจงความจริง (facts) ให้สาธารณชนได้ทราบเรื่องราวต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ผู้รับเกิดความรู้  ให้ความสนใจ มีการยอมรับนำไปปฏิบัติตาม หรือสามารถช่วยป้องกันและแก้ไขความ เข้าใจผิดต่อหน่วยงานได้อีกด้วย

     ข่าวสารความรู้การเกษตรที่หน่วยงานใดจัดทำขึ้น เพื่อแจ้็งให้สาธารณชนได้ทราบความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐ ตลอดจนความรู้วิชาการ เทคโนโลยีที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานกับบุคคลเป้าหมาย

ความหมายและลักษณะของข่าว

     ข่าว คือการรายงานเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี เกษตร ต้องอยู่พื้นฐานของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีคุณค่าของข่าว แตกต่างกันตามองค์ประกอบของเหตุการณ์ ดังนี้
     1) ความรวดเร็ว เป็นความรวดเร็วของเวลาหรือการรายงานเหตุการณ์นั้น
     2) ความใกล้ชิด เป็นความใกล้ชิดทางกายและใจต่อเหตุการณ์ที่ใกล้ตัวสัมพันธ์กับผู้รับมากที่สุด
     3) ความเด่นหรือความสำคัญ อาจเป็นความเด่นของบุคคลในข่าว หรือสถานการณ์ที่จำเป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่
     4) ผลกระทบ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อคนในสังคมได้ประโยชน์ หรือสูญเสียร่วมกัน
     5) ความก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ
     6) สะเทือนอารมณ์ เหตุการณ์ที่ผู้รับมีความรู้สึกสงสาร เห็นใจ ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
     7) มีเงื่อนงำ เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมที่ต้องมีการสั่งหาผู้กระทำผิดมาลงโทษ
     8) ความแปลก เป็นเหตุการณ์ที่ผิดจากธรรมชาติต่าง ๆ
     9) ความขัดแย้ง เหตุการณ์ที่เป็นความขัดแย้ง มักได้รับความสนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการ ขัดแย้งทางความคิดหรือผลประโยชน์

      คุณค่าข่าวที่กล่าวมาใน 1 ข่าว ไม่จำเป็นต้องมีครบ แต่ถ้ามีคุณค่าหลายอย่างในข่าวเดียว โดยเฉพาะเรื่องเวลา รายงานข่าวที่รวดเร็ว ก็จะมีโอกาสเป็นข่าวเด่น ข่าวใหญ่ นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงคุณสมบัติของข่าวที่ดี ควรอยู่บนพี้นฐานของความถูกต้อง เที่ยงตรง รู้จักจัดลำดับความสำคัญของเหตุการณ์
และมีความชัดเจน กระทัดรัดในภาษาที่เข้าใจง่าย

     องค์ประกอบของการเขียนข่าว ประกอบด้วย 5 w 1 H
     WHO WHAT WHERE WHEN WHY HOW ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร ทำไม อย่างไร ในเนื้อหาของข่าวควรมีองค์ประกอบเหล่านี้
     โครงสร้างของข่าว จะมี 3 ส่วน
     - การพาดหัวข่าว Headline เป็นส่วนที่เร้าความสนใจให้ผู้อ่านอยากติดตามรายละเอียด
     - ความนำ Lead สรุปที่ผู้อ่านสามารถทราบเรื่องราวของข่าวทั้งหมดได้คร่าว ๆ
     - เนื้อเรื่อง Body เป็นส่วนขยายเรื่องให้ละเอียด

     การจัดทำข่าวแจก (Press Release)
     คือ ข่าวสารที่หน่วยงาน จัดทำขึ้นเพื่อส่งแจกให้สื่อมวลชนต่าง ๆ ช่วยเผยแพร่ไปสู่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและเข้าใจว่าองค์กรของเรากำลังทำอะไร มีความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าทางวิชาการ มีผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย โครงการกิจกรรมของรัฐที่น่าสนใจเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างไร
      ควรยึดหลัก
     - หลักการเขียนข่าว 5 W 1 H
     - ใช้การพิมพ์แทนการเขียน ประมาณ 1 หน้า ให้ได้ความสำคัญอย่างชัดเจน
- ระบุแหล่งที่มา พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อให้สื่อมวลชนติดต่อกลับในกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัย

     หวังว่าทุกท่านคงจะนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และในการเป็นนักประชาสัมพันธ์ควบคู่ไปกับงานหลักของท่าน

เสาวนิตย์ ขุนฤทธิ์แก้ว เรียบเรียง

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852