10 คำถามกับการประชาสัมพันธ์

โดย : สุดาวรรณ สุวัตถิพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารนโยบายมวลชนสัมพันธ์
บริษัท เทเลคอมเอเซีย จำกัด

ทำไมจึงต้องมีงานประชาสัมพันธ์ในองค์การ ?
หากจะถามตัวเองว่าเราเกิดมาแล้วอยู่คนเดียวโดยไม่มีเพื่อน ไม่ติดต่อกับใครเลย เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียว เราก็กลายเป็นบุคคลลึกลับ ที่มีชีวิตอยู่ในสังคมของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

คนเราจึงต้องมีการติดต่อสังสรรค์กับคนอื่นในเรื่องต่าง ๆ ต้องรับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่น และต้องให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นด้วย และจากการติดต่อกับบุคคลอื่นรอบ ๆ ตัวเราดังกล่าวแล้ว เรายังถูกบุคคลอื่นประเมินตัวเราด้วยว่า เราเป็นคนอย่างไร ใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี หรือ เป็นคนพูดจาก้าวร้าว หรือนิ่มนวล อ่อนหวาน เป็นต้น

ในทางกลับกัน การประเมินตนเองว่าเราเป็นคนอย่างไร ในบางครั้งเป็นการยากที่จะบอก ตนเองได้ถูกต้อง เพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องความจริงบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเรา แม้แต่เราเองก็ไม่สามารถจะรับความจริงเหล่านั้นได้ จึงพยายามปิดบังความจริงเหล่านั้นไว้ การสำรวจตนเองโดยไม่อาศัยบุคคลอื่น จึงเป็นการยากที่จะบอกตัวเองว่าเราคือใครเป็นอย่างไรบ้าง

ในลักษณะขององค์การเช่นเดียวกัน เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว มีคนรอบข้าง มีผู้ติดต่อการงานด้วย และมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องการบอกให้ผู้อื่นรู้ และมีการรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์จากบุคคลอื่นในขณะเดียวกัน  

ด้วยเหตุผลดังกล่าวเราจึงต้องมีการติดต่อสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และลึกลงไปกว่านั้นในบางครั้งเรายังต้องการสำรวจตัวเองว่า เราเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่น ตลอดจนการที่จะกำหนดขึ้นมาด้วย ว่าเราต้องการจะเป็นอย่างไร และให้บุคคลอื่นยอมรับในสิ่งที่เราคิดว่า เราเป็นอยู่ด้วยการกระทำดังกล่าวนั้นมีศัพท์สมัยใหม่เรียกว่า การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้ง และกลายเป็นศาสตร์ที่จะต้องมีการเรียนการสอนกันในสถาบันการศึกษา กลายเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งในการดำรงอยู่ ของผู้มีความรู้ความสามารถในกิจการด้านการประชาสัมพันธ์

โดยหลักการแล้ว การประชาสัมพันธ์จะมีพื้นฐานที่สำคัญ คือ

  1. การให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและกัน
  2. การทำความเข้าใจในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจตรงกัน
  3. การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มบุคคล สถาบัน หรือหน่วยงานที่ติดต่อ การงานด้วย
  4. การที่จะบอกผู้อื่นให้ทราบว่าองค์การเราเป็นใคร กำลังทำอะไร และเกิดประโยชน์ต่อ ผู้เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
  5. การที่จะรับฟังบุคคลอื่นพูดถึงตัวเราในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในแง่ดีและแง่ไม่ดี เพื่อการ ปรับปรุงตนเอง

การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องราวของการให้ และรับข้อมูลเพื่อการปรับตัวให้สามารถอยู่รอด และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข

ในปัจจุบันการประชาสัมพันธ์มีเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย ทั้งในชุมชน สังคม หน่วยงาน และสถาบันทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ บางคนทำการประชาสัมพันธ์ตามแบบที่ตนเองเข้าใจ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับบุคคลอื่นเขาทำกัน การตีความคำว่าประชาสัมพันธ์จึงแตกต่างกันออกไป

จะด้วยวิธีการเช่นไรก็ตามการประชาสัมพันธ์ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับตัวบุคคล และหน่วยงานในการที่จะอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ตลอดจนการติดต่อประสานงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือผลประโยชน์ในระหว่างกันและกัน นับตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดหรือจัดตั้งหน่วยงาน เราได้เริ่มทำงานประชาสัมพันธ์แล้ว จะโดยรู้หรือไม่รู้ก็ตามที ในปัจจุบัน ศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์จึงค่อนข้างจะเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และได้มีการศึกษาค้นคว้าถึงแนวทางและวิธีการใหม่ ๆ เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์ได้ผลและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ต่อไป >>

 
     
สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852