กรมส่งเสริมเดินหน้าส่งเสริมปลูกสบู่ดำนำร่อง17จังหวัด

     นายเรวัตย์ ฤทธาภรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า ทางกรมฯ จะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสบู่ดำ เพื่อนำมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน เพราะสามารถปลูกได้ดีในเขตร้อนชื้นและแดดจัด ให้ผลผลิตภายใน 1 ปี น้ำมันจากสบู่ดำมีคุณสมบัติเชิงเชื้อเพลิงที่ดี คือ ค่าซีเทนสูง จุดวาวไฟสูง กำมะถันต่ำ อุณหภูมิแข็งตัวต่ำ ไม่ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการสกัดน้ำมันและสามารถใช้ได้ดีกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

     ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ดำเนินการในโครงการส่งเสริมการผลิตพืชทดแทนพลังงานขึ้น ขั้นต้นจะทำการถ่ายทอดความรู้พร้อมสนับสนุนต้นพันธุ์สบู่ดำแก่เกษตรกรนำร่องจำนวน 510 ราย ในพื้นที่ 510 ไร่ ใน 17 จังหวัด โดยจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรตั้งแต่ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการสาธิต การสกัดและการใช้น้ำมันสบู่ดำ จัดทำแปลงผลิตและขยายพันธ์สบู่ดำ ในศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพการเกษตร 10 ศูนย์ รวมพื้นที่ 200 ไร่ เพื่อเป็นแปลงศึกษาดูงานของเกษตรกรและทำร่องพันธ์สบู่ดำ

     ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2549 เพราะเกษตรกรจะได้นำสบู่ดำไปปลูกในพื้นที่หัวไร่ปลายนาของตนเอง ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 49 คาดว่าผลการดำเนินงานแบบนำร่องแก่เกษตรกร 510 ราย จะเป็นแปลงตัวอย่างเพื่อการขยายผลไปยังเกษตรกรรายอื่น ๆ ที่สนใจต่อไป.

     เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก  "กรมส่งเสริมเดินหน้าส่งเสริมปลูกสบู่ดำนำร่อง17จังหวัด," เดลินิวส์ 31 ม.ค.2549

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852