ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

                   ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมและเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญหลายชนิดเป็นอันดับ 1 ของโลก เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง กุ้งกุลาดำ สับปะรด ฯลฯ โดยเฉพาะสินค้าข้าว ซึ่งประเทศไทยถือเป็น Market Leader แต่เรายังไม่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงราคาในตลาดโลกได้

                   กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงได้ผลักดันให้จัดตั้งตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าเกษตร  ระหว่างผู้ซื้อ  ผู้ขายที่จะมีการส่งมอบกันในอนาคต  ตามราคาที่ตกลงกันไว้  โดยมีวิธีการซื้อขายที่แน่นอน  และเป็นธรรม

                    ความพยายามของกรมการค้าภายในได้บรรลุผลเมื่อรัฐสภาได้ผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 และตราเป็นกฎหมาย มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2543 ซึ่งส่งผลให้เกิดองค์กรขึ้น 2 องค์กร คือ

                     1. สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า (สำนักงานคณะกรรมการ ก.ส.ล.)มี ดร.ชัยพัฒน์  สหัสกุล เป็นเลขาธิการคนปัจจุบัน

                     2. ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (ตลาดฯ)มีนายพันธ์ศักดิ์  เวชอนุรักษ์ เป็นผู้จัดการคนปัจจุบัน 

ประโยชน์ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

                      1. การรับรู้ราคาในอนาคต ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า จะเป็นศูนย์กลางในการกำหนดราคาในอนาคต โดยผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรสามารถค้นพบราคาในอนาคต (Price Discovery) ซึ่งการรับรู้ราคาในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรที่จะใช้อ้างอิงราคาและช่วยในการวางแผนการผลิตและการค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                     2. การบริหารความเสี่ยง ตลาดจะเป็นเครื่องมือในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร     

                     3. การรับรู้ข้อมูลข่าสาร ตลาดเป็นแหล่งรวบรวมและกระจายข้อมูล  ข่าวสารการค้าสินค้าเกษตรจากแหล่งต่าง  ทั่วโลก ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคการเกษตรสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการตลาดได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 

รูปแบบในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาด

                   1. การประกันความเสี่ยง (Hedging) เช่น เกษตรกร ผู้แปรรูป ผู้ส่งออก ฯลฯ

                   2. การเก็งกำไร (Speculation) ได้แก่ นักลงทุนทั่วไป

   
 เพ็ญธิรัตน์ อัครผลสุวรรณ รวบรวมจาก กรมการค้าภายใน กองส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด กันยายน 2547  


สงวนลิขสิทธิ์ © 2546
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ที่
agritech51@doae.go.th โทร./ โทรสาร 0 2579 3852